Konkurs SARP nr 1010

JEDNOETAPOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA ZADANIA p.n. "BUDOWA OBIEKTU WYSTAWIENNICZO-EDUKACYJNEGO" NA TERENIE MUZEUM TREBLINKA. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY I OBÓZ PRACY (1941-1944)

Zadawanie pytań

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie Prac konkursowych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Organizatorem a Uczestnikiem konkursu lub podmiotami zainteresowanymi udziałem w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu Elektronicznej Platformy Konkursowej (EPK) z zastrzeżeniem Rozdziału IV ust. 3.1. lit. b. Uczestnik konkursu zamierzający komunikować się z Organizatorem w powyższym zakresie zobowiązany jest zarejestrować się i założyć konto na Elektronicznej Platformie Konkursowej. Rejestracja i założenie konta oznacza konieczność akceptacji regulaminu EPK i zapoznania się z instrukcjami korzystania z konta na EPK.
ADRES ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY KONKURSOWEJ: https://epk.sarp.pl

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź:
Zamawiający nie zna stanu prawnego ww. relacji i w związku z tym do Uczestnika konkursu należy ocena występowania konfliktu interesu bądź jego braku.
Odpowiedź:
Instrukcja składania wszelkich dokumentów elektronicznych oraz innych informacji (w tym pytań do Organizatora) poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową znajduje się na stronie https://1010.konkurs.sarp.pl w dokumencie o nazwie „EPK – Instrukcja dla Uczestnika”. Dokument jest dostępny na stronie EPK https://epk.sarp.pl w zakładce „POMOC”. W instrukcji opisany jest sposób złożenia wniosku. Liczba przesłanych dotychczas wniosków wskazuje na prawidłowe działanie Elektronicznej Platformy Konkursowej.
Odpowiedź:
Plik .dwg znajduje się w spakowanym folderze Załącznika nr 6d. Być może Państwa komputer pobiera pliki z pamięci podręcznej. Sugerujemy otworzenie nowego okna przeglądarki w trybie incognito (lub trybie prywatnym - nazwa zależy od używanej przeglądarki), wpisanie adresu strony konkursowej: https://1010.konkurs.sarp.pl/regulamin_konkursu/ oraz pobranie Załącznika 6d, a następnie rozpakowanie go na dysku komputera. Ww. plik otwiera się w innych komputerach bez problemu.
Odpowiedź:
Dnia 20 września br. zostały Państwu przesłane automatycznie przez Elektroniczną Platformę Konkursową dwa maile z dwoma różnymi numerami identyfikacyjnymi. Był to niezależny od nas błąd wewnętrzny Platformy, który został już usunięty. W związku z powyższym prosimy nie posługiwać się tymi numerami w dalszej korespondencji. W dniu 21 września br., został wygenerowany nowy, prawidłowy numer, który został przekazany mailem do wszystkich zakwalifikowanych Uczestników. Dodatkowo, w celu weryfikacji tego numeru, będzie on widoczny w momencie składania Prac konkursowych. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
Odpowiedź:
Szanowni Państwo. Dnia 20 września br. zostały Państwu przesłane automatycznie przez Elektroniczną Platformę Konkursową dwa maile z dwoma różnymi numerami identyfikacyjnymi. Był to niezależny od nas błąd wewnętrzny Platformy, który został już usunięty. W związku z powyższym prosimy nie posługiwać się tymi numerami w dalszej korespondencji. W dniu 21 września br., został wygenerowany nowy, prawidłowy numer, który został przekazany mailem do wszystkich zakwalifikowanych Uczestników. Dodatkowo, w celu weryfikacji tego numeru, będzie on widoczny w momencie składania Prac konkursowych. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
Odpowiedź:
W załączeniu przekazujemy skan odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izby Architektów RP. Odpowiedź została także zamieszczona na stronie Konkursu.

Załączniki:

Odpowiedź:
Organizator zakłada, że w związku ze zmianami funkcjonowania obiektu, Uczestnicy konkursu zaproponują rozwiązanie eliminujące kolizje (np. ominięcie przez grupy piesze parkingu) i przewidujące nowe trasy dojścia na teren byłego obozu zagłady.
Odpowiedź:
Zakresem opracowania konkursowego objęty jest teren zaznaczony czerwoną linią, pozostałe rozwiązania należy przedstawić w formie schematów.
Odpowiedź:
Organizator zakłada, że w związku ze zmianami funkcjonowania obiektu, Uczestnicy konkursu zaproponują rozwiązanie eliminujące kolizje (np. ominięcie przez grupy piesze parkingu) i przewidujące nowe trasy dojścia na teren byłego obozu zagłady.
Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem konkursu - Rozdział li OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU, PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DO KONKURSU; 

na stronie 16 zostały określone powierzchnie użytkowe poszczególnych stref (części) planowanego budynku muzeum: ,,Zgodnie z przyjętymi wstępnie założeniami funkcjonalnymi, wynikającymi ze zdiagnozowanych potrzeb muzeum, nowy budynek posiadałby powierzchnię użytkowa 1800 ², na którą składały by się następujące elementy:

  • część ekspozycyjna 700 ² (wystawa stała - 500 ², wystawa czasowa - 140 ², sala ekspozycyjna dla rzeźb S. Willenberga - 60 ²); 
  • część obsługi zwiedzających 300 ² (sala wielofunkcyjna dla 100 osób - 150 ², 3 sale edukacyjne - na 20 osób: 40 ², - na 30 osób: 50 ², - na 40 osób: 60 ²);
  • część modlitewna (ekumeniczna) 120 ² (dla 100 osób - 50 miejsc siedzących, 50 stojących);
  • część biurowo-administracyjna 120 ², w tym archiwum, biblioteka;
  • część magazynowa 80 ² (magazyn zbiorów muzealnych i pracownia archeologiczna);
  • komunikacja, sanitariaty dla gości, kotłownia 480 ²."
Odpowiedź:
Zakresem opracowania konkursowego objęty jest teren zaznaczony czerwoną linią, pozostałe rozwiązania należy przedstawić w formie schematów.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przebudowę lub zmianę lokalizacji oczyszczalni ścieków. Nowa oczyszczalnia powinna obsługiwać zarówno istniejący jak i projektowany budynek. Tak, propozycja technologii nowej oczyszczalni należy do decyzji Uczestnika konkursu.
Odpowiedź:
Koncepcja zagospodarowania terenu może przewidywać zmianę lokalizacji lub wyburzenie budynków gospodarczych/wiat - do decyzji Uczestnika konkursu.
Odpowiedź:
W przypadku sali ekspozycyjnej (wystawy stałej) zalecana jest otwarta przestrzeń. Trasy zwiedzania sal ekspozycyjnych (stała, czasowa, im. Willenberga) do decyzji Uczestnika konkursu.
Odpowiedź:
Orientacyjna powierzchnia archiwum i biblioteki - 40 m², dostępne dla pracowników i osób uprawnionych np. prowadzących badania i kwerendy
Odpowiedź:
W Muzeum Treblinka obowiązuje jedna oplata na wszystko. Sprzedaż odbywać się będzie w informacji/miejscu obsługi zwiedzających.
Odpowiedź:
Powierzchnia i liczba pokoi biurowych - do decyzji Uczestnika konkursu. Istniejących biur (stary budynek) nie wlicza się do programu projektowanego pawilonu, toalety można zbilansować wspólnie.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu - układ poziomy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza lokalizacji nowego budynku w ostrej granicy obszaru opracowania konkursowego, należy dostosować się do obowiązujących przepisów.
Odpowiedź:
Jest to sala modlitewna dla wyznawców religii monoteistycznych oraz służyć ma jako sala refleksji dla osób niereligijnych. Wskazane jest, by w sali modlitewnej (ekumenicznej) nie znajdowały się żadne symbole religijne na stałe.
Odpowiedź:
Do decyzji Uczestnika konkursu, należy uwzględnić możliwość czasowego zaciemnienia pracowni lub jej części.
Odpowiedź:
Funkcja projektowanego budynku określona jest w Regulaminie konkursu.
Odpowiedź:
Program projektowanego budynku określony jest w Regulaminie konkursu.
Odpowiedź:
Do decyzji Uczestnika konkursu, należy uwzględnić możliwość czasowego zaciemnienia pracowni lub jej części.
Odpowiedź:
Muzeum nie posiada wytycznych konserwatorskich dot. oświetlenia, klimatu i innych dla obiektów znajdujących się na ekspozycji w salach wystawowych. Obecnie utrzymujemy parametry zgodne z rekomendacjami Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ):
oświetlenie:
300-500 lux dla obiektów mało wrażliwych (np. kamień, metal, szkło)
150-300 lux dla obiektów średnio wrażliwych (np. obrazy)
S 50 lux dla obiektów bardzo wrażliwych (np. papier, tkaniny)
wilgotność: RH 40-60%
temperatura: < 22°c