Konkurs SARP nr 1010

JEDNOETAPOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA ZADANIA p.n. "BUDOWA OBIEKTU WYSTAWIENNICZO-EDUKACYJNEGO" NA TERENIE MUZEUM TREBLINKA. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY I OBÓZ PRACY (1941-1944)

O KONKURSIE

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalnym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania p.n. „Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego” na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) w obszarze wskazanym w Regulaminie jako zakres opracowania konkursowego.

Potrzeba wzniesienia nowego budynku muzealnego, który miałby charakter wystawienniczo - edukacyjny wynika m.in. z braku posiadania odpowiedniego zaplecza i warunków, by sprostać oczekiwaniom zwiedzających. Budowa nowego obiektu w szczególności będzie wspierać i umożliwi lepsze osiąganie celów statutowych muzeum, którego głównym zadaniem jest utrwalanie historii obozu zagłady i obozu pracy poprzez dokumentowanie, upamiętnianie i rozwijanie edukacji historycznej oraz opieka nad terenami poobozowymi mająca na celu ochronę pozostałości poobozowych i istniejącego upamiętnienia. W każdym roku wzrasta liczba odwiedzających muzeum. Obiekt ten będzie służył do niezbędnej obsługi zwiedzających.

Zgodnie z przyjętymi wstępnie założeniami funkcjonalnymi, wynikającymi ze zdiagnozowanych potrzeb muzeum, nowy budynek posiadałby powierzchnię użytkową 1800 m2, na którą składały by się następujące elementy:

  • część ekspozycyjna 700 m2 (wystawa stała – 500 m2, wystawa czasowa - 140 m2, sala ekspozycyjna dla rzeźb S. Willenberga – 60 m2),
  • część obsługi zwiedzających 300 m2 ( sala wielofunkcyjna dla 100 osób - 150 m2, 3 sale edukacyjne - na 20 osób: 40 m2, - na 30 osób: 50 m2, - na 40 osób: 60 m2),
  • część modlitewna (ekumeniczna) 120 m2 (dla 100 osób – 50 miejsc siedzących, 50 stojących),
  • część biurowo-administracyjna 120 m2, w tym archiwum, biblioteka,
  • część magazynowa 80 m2 (magazyn zbiorów muzealnych i pracownia archeologiczna),
  • komunikacja, sanitariaty dla gości, kotłownia 480 m2.

Intencją Muzeum jest aby planowany do budowy obiekt mógł przyjąć ok. 150 tys. osób/rok. Wykonane zostanie także zagospodarowanie terenów wokół nowego obiektu m.in. urządzenie parkingów, oczyszczalni.

Nadrzędnym celem przyświecającym realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest zapewnienie właściwych warunków pod kątem potrzeb muzealnych jak i społecznych. Poprzez budowę obiektu możliwe stanie się poprawienie obsługi odwiedzających oraz warunków funkcjonowania instytucji w zabytkowym terenie. Przedsięwzięcie pozwoli także na znaczące unowocześnienie systemów ekspozycyjnych i informacyjnych. Dzięki temu możliwe stanie się przyciągnięcie nowych grup odbiorców. Istotne będzie również zachęcenie osób, które już odwiedziły muzeum do ponownego zwiedzania. Realizacja projektu poza funkcjami ekspozycyjnymi będzie wspierała edukacyjną funkcję Muzeum poprzez umożliwienie rozbudowy programu edukacyjnego instytucji, w tym przede wszystkim edukacji historycznej. Realizacja inwestycji przyczyni się nie tylko do zachowania cennego dziedzictwa historycznego ale stworzy także możliwość realizacji nowych przedsięwzięć wystawienniczych, dostosowanych do szerokiego grona odbiorców.

Istniejący budynek pełni obecnie funkcje wystawiennicze i administracyjne Muzeum. Po wybudowaniu nowego obiektu, który przejmie funkcje wystawiennicze, edukacyjne i część funkcji administracyjnych, w starym budynku możliwe będzie przekształcenie sali ekspozycyjnej na herbaciarnię dla gości.

Jednocześnie oba budynki tj. stary i nowy będą wymagały skomunikowania łącznikiem. Do decyzji projektanta pozostawia się sposób jego lokalizacji - na poziomie piwnic czy na poziomie parteru. W zakresie opracowania konkursowego należy przedstawić rozwiązanie wejścia łącznika w strukturze starego budynku.

W koncepcji konkursowej, o ile Uczestnik podejmie taką decyzję, należy pokazać ewentualne przekształcenia elewacji i samej bryły istniejącego budynku. Należy jednak podkreślić, że przebudowa tego budynku nie będzie objęta zamówieniem publicznym po niniejszym Konkursie. Stanowić może jedyne studium możliwości ewentualnego przekształcenia na tle realizacji nowego obiektu wystawienniczo-edukacyjnego. Zamawiający nie wyklucza w przyszłości podjęcia działań zmierzających do kompleksowej realizacji obiektów.

Do zadania konkursowego należy także zaplanowanie lokalizacji obiektu gospodarczego (magazynowo-garażowego). Jego usytuowanie i wielkość winna być określona przez Uczestnika konkursu, w tym celu Zamawiający zamieścił listę sprzętu w Załączniku nr 6f do Regulaminu konkursu.

Należy przewidzieć lokalizację nowej oczyszczalni ścieków.

Wytyczne i założenia do opracowania koncepcji konkursowej zawiera tabela programowa.

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie Prac konkursowych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (pytania do Regulaminu konkursu), wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Organizatorem a Uczestnikiem konkursu lub podmiotami zainteresowanymi udziałem w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy komunikacji elektronicznej.

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i jednoetapowego tj.

  1. Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z postanowieniami Rozdziału III Regulaminu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu.
  2. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających określone przez Organizatora obiektywne wymagania określone w Rozdziale III Regulaminu.
  3. Składanie prac konkursowych poprzez Platformę komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie papierowej w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Prac konkursowych zostały określone w Rozdziale IV Regulaminu.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, prace konkursowe oraz wszelkie składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i dokumenty muszą być składane w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu lub jego pełnomocnika.