Konkurs SARP nr 1010

JEDNOETAPOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA ZADANIA p.n. "BUDOWA OBIEKTU WYSTAWIENNICZO-EDUKACYJNEGO" NA TERENIE MUZEUM TREBLINKA. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY I OBÓZ PRACY (1941-1944)

KRYTERIA OCENY

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

  1. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
  2. Sprawność funkcjonalno-użytkowa projektowanego obiektu,
  3. Sprawność funkcjonalno-użytkowa zagospodarowania,
  4. Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania,
  5. Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowo projektowanych budynkach i zagospodarowaniu terenu,

Oceny Prac konkursowych dokonuje Sąd Konkursowy, na posiedzeniach niejawnych, sprawdzając zgodność Prac, co do zasady z istotnymi wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w Regulaminie oraz dokonując oceny Prac konkursowych na podstawie powyższych kryteriów. Sąd Konkursowy ocenia Prace konkursowe w sposób całościowy kierując się zasadą integralności poszczególnych cech chrakteryzujących obiekty architektoniczne i zagospodarowanie.