Konkurs SARP nr 1010

JEDNOETAPOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA ZADANIA p.n. "BUDOWA OBIEKTU WYSTAWIENNICZO-EDUKACYJNEGO" NA TERENIE MUZEUM TREBLINKA. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY I OBÓZ PRACY (1941-1944)

HARMONOGRAM

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.   06.08.2021 r.
Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
  do dnia 27.08.2021 r.
Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentówna potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora. Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.   do dnia 07.09.2021 r. do godziny 14:00
Termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.   do dnia 17.09.2021 r.
Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac konkursowych.
Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.
  do dnia 18.10.2021 r.
Termin składania Prac konkursowych.
Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Platformę komunikacji elektronicznej.
Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.
Prace konkursowe w postaci papierowej należy składać na adres korespondencyjny wskazany w Rozdziale I pkt 1.2.
  do dnia 15.11.2021 r. do godziny 14:00
Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz zawiadomienie poprzez Platformę komunikacji elektronicznej Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.
W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.
  w dniu 29.11.2021 r.
Wystawa pokonkursowa*
* w zależności od możliwości wynikających z sytuacji pandemicznej
  od dnia30.11.2021 r. do dnia 13.12.2021 r.
Dyskusja pokonkursowa*
* w zależności od możliwości wynikających z sytuacji pandemicznej
  w dniu 17.12.2021 r.